Notulen ALV 11 dec.’17

Notulen Algemene ledenvergadering Rood Zwart Baflo van 11-12-2017

Aanwezig 14 leden en 5 bestuurleden.

1e De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

2e Mededelingen: Kees Buma, Gerrit Groen, Henk Dijkstra en Jaap de Vries zijn met kennisgeving afwezig .

3e De agenda wordt onveranderd goedgekeurd.

4e Ingekomen stukken: Er zijn voor deze vergadering geen ingekomen stukken binnengekomen.

5e Notulen: De van notulen van 31-10-2016 worden gelezen en er zijn geen aan- en of opmerkingen over deze notulen en worden door de vergadering goedgekeurd.

6e Jaarverslag seizoen 2016-2017: Worden gelezen en hierop geen opmerkingen of aanvullingen.

7e Financieel jaarverslag 2016-2017:

Vereniging: Er wordt een toelichting gegeven over de diverse inkomsten en uitgeven.

Aandacht punt is de vergoeding die de NAM heeft uitgekeerd wegens de aardbeving schade. Dit bedrag moet nog wel uitgegeven worden.

Kantine: De kantine inkomsten is iets lager uitgevallen. Heeft te maken dat het 1e elftal geen periode heeft behaalt zoals het jaar daarvoor. Over beide financiële verslagen van de vereniging en kantine geen inhoudelijke vragen.

8e Kascommissie: Gerrit Groen en Stefan Kruizenga hebben de boekhouding gecontroleerd. Gerrit Groen is na de controle weggegaan i.v.m. werkzaamheden. Stefan doet namens beide het woord. Zij hebben de boekhouding gecontroleerd in orde bevonden en Stefan vraagt de vergadering om decharge te verlenen aan de penningmeester en bestuur. De vergadering gaat hiermee akkoord.

9e Kascommissie: Gerrit Groen treed af en wordt bedankt voor de bewezen diensten. Stefan blijft nog een jaar zitten. Henk Niewijk treed toe in de kascommissie. Baukje Zijlstra treed toe als reserve lid.

10e Begroting 2017-2018:

Vereniging en kantine: Er wordt een toelichting gegeven over de verschillende bedragen.

De begroting en de werkelijke kosten komen behoorlijk goed overeen.

Gezonde vereniging maar moet blijven opletten dat er geen buitensporige uitgaven worden gedaan die de vereniging niet kan dragen.

11e Vaststellen contributie inning: De voorzitter legt uit ook gezien de afschrijving aan niet betaalde contributie fors is. Hier wil het bestuur actie in ondernemen. Om een discussie op gang te krijgen stelt hij voor om leden bij naam te noemen op de site bij het niet voldoen van hun verplichtingen omtrent de contributie.

Dit voorstel wordt niet ondersteunt door de vergadering.

Er volgt een uitgebreide discussie. Daarin wordt duidelijk gesteld dat dit voornemen een brug te ver is. Privacy is hier duidelijk in geding. Uitdrukkelijk geen publicatie op de site.

De leden zijn het eens dat het bestuur hierin actie moet gaan gaat ondernemen

Ook kinderen gaan geen uitzondering hierop vormen. Uiteraard worden de ouders aangesproken op hun verplichtingen.

Het bestuur zal ieder lid een brief schrijven en uiteenzetten wat de regels zijn en de procedure die het bestuur gaat volgen als contributie niet op tijd word betaald.

Wel een redelijke termijn hanteren die ook wettelijk is vastgesteld.

12e Vaststellen contributie: De voorzitter geeft een overzicht over het voornemen verhoging contributie over de komende 5 jaar ingaande seizoen 2018-2019.

In de sportnota heeft de gemeenteraad een verhoging vastgesteld die fors gaat oplopen in de komende jaren. Daartegenover staat een kleine verhoging van de vergoedingen die de gemeente aan RZB gaat betalen i.v.m. de privatisering.

Deze verhoging geld voor de sportvelden en kleedgebouwen.

Vraag Piet Wieringa: Kleedgebouw is door de leden zelf gebouwd. Onredelijk om hier over een vergoeding te verhogen c.q. te vragen.

Antw: Jacob deelt mede dat het kleedgebouw inderdaad is gebouwd door vrijwilligers van CSB. Het materiaal is geleverd en betaald door de gemeente. Gebouw is dus nooit eigendom geweest van CSB of RZB. Het contract wat er lag wordt ook niet over gesproken wat wel of niet daarover de afspraken waren.

Vraag Piet Wieringa: Wat betaalde men in het verleden.

Cor antwoord dat er niets werd betaald.

Piet Wieringa antwoord dat hij daarmee niet akkoord was gegaan.

Voorzitter: Wij hebben pas heel laat het huidige contract getekend. Diverse punten zijn geschrapt waar wij bezwaar tegen hebben gemaakt.

Wij konden nergens aantonen dat andere afspraken in het verleden zijn gemaakt. Om dit juridisch aan te vechten leek het bestuur niet handig ook gezien de kosten die hiermee gemaakt had kunnen worden.

Voorzitter geeft een overzicht wat RZB per jaar moet gaan betalen aan huur.

Deze loopt per jaar op tot aan 2022.

Een forse verhoging wat door de leden moet worden betaald. Hij stelt voor om tot aan 2022 jaarlijks de contibutie met €15,00 te verhogen om zo de huurverhoging kosten dekkend te houden.

Piet Wieringa: De gemeentelijke herindeling staat voor de duur. Wat gaat straks de nieuwe raadsleden beslissen over deze sportnota. Winsum wijkt af van de andere gemeenten.Wil dit per jaar bekijken.

Jacob antwoord dat de nieuwe te vormen raad dit niet in 2019 gaat beslissen. Dat is niet aannemelijk. Dit zal niet eerder dan over twee jaar het geval zijn.

De vergadering besluit om de eerste twee jaar ingaande in 2018-2019 met € 15,00 en 2019-2020 ook met €15,00 te gaan verhogen. Dan zal erop nieuw worden bekeken ook gezien de aantal leden die dan lid zijn van RZB. Is en blijft een deel factor.

Dit voorstel wordt unaniem gesteund door de leden.

13e Vaststellen bijdrage donateurs; Deze blijven gelijk aan afgelopen seizoen 2016-2017.

14e Benoeming bestuurleden:

Grieta en Nico treden af en zijn beide niet herkiesbaar. Nico is helaas niet aanwezig. Grieta wordt door de voorzitter bedankt voor haar bewezen diensten en krijgt namens het bestuur een bos bloemen.

Cor en Jan worden herkozen en door de leden.

Harma Schierbeek word voorgedragen namens het bestuur en zal tevens Grieta opvolgen als penningmeester. Dit wordt unaniem door de leden aanvaard.

Opmerking: Jolanda Bolhuis deelt mede dat er op de agenda de leden niet in de gelegenheid is gesteld om eventueel kandidaten voor te dragen of zich kunnen aanmelden.

Jacob: Dit is inderdaad door mij vergeten. Bied zijn excuus aan. Meld wel dat voor Nico de Vries wel een bestuurslid gezocht wordt. Heeft zich niemand voor gemeldt. Maar dat neemt niet weg dat het op de agenda had moeten worden vermeldt.

15e Rondvraag:

Jolanda Bolhuis: Het bestuur mag zich wel wat transparante opstellen. Meer de leden informeren. Ook de ALV in de schakel vermelden. Niemand bezoekt de site.

Vooral wordt de site van SJO bezocht door de ouders.

Voorzitter: Informatie wordt op de site vermeldt. Daar kunnen leden zich informeren over het wel en wee van de verenging. Wordt uitstekend door Jan Stavenga bijgehouden.

Jan Stavenga: De site van de SJO is alleen bedoelt voor de wedstrijden van de jeugd.

Afspraak is dat Warffum en RZB alleen hun eigen site mogen gebruiken voor informatie. SJO site mag daarvoor niet gebruikt worden.

Piet Wieringa: Bestuur heeft de plicht om te brengen maar de leden hebben de plicht om te halen. M.a,w. Bestuur moeten de leden informeren over de gang van zaken omtrent de vereniging maar de leden hebben ook de plicht om deze info tot zich te nemen via de afgesproken wegen. En daar is een website zeker voor bedoelt.

Rob Tichelaar: Op de overzicht van de financiële stukken is de sponsoring zeker in de plus gekomen vergeleken met het vorige seizoen. Dit mag zeker genoemd worden in het jaarverslag. Wordt nu niet over gesproken. Zeker een vermelding waard gezien hun inzet.

Jacob. Zeker moet dit genoemd worden. Maar is pas in dit seizoen van de grond gekomen. Dus volgende jaarverslag komt dit zeker aan de orde.

Ewoud Dijkman: Hoe is de verzekering geregeld. Met name de opstal.

Jacob: De kleed lokalen zijn alleen voor de inboedel verzekerd.

De kantine is ons eigendom en dus geheel verzekerd.

Cor Schierbeek antwoord dat hij druk bezig is met deze verzekering.

16e De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar inzet en sluit de vergadering.