30-11-2018

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Rood Zwart is op Vrijdag 30- 11- 2018.

Aanvang 20.00 uur en wordt gehouden in het clubhuis van de vereniging.

Voorafgaand aan de ALV liggen vanaf 19.30 uur ; Agenda ALV: 30- 11- 2018, de notulen van ALV d.d. 11 December 2017, ALV d.d. 1 Juni 2018 het jaarverslag RZB seizoen 2017 – 2018 en financiële stukken 2017-2018 en begroting 2018-2019 ter inzage in het clubhuis.

Agenda:

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Vaststelling agenda.

4. Ingekomen stukken.

5. 1e Vaststellen van de notulen ALV d.d. 11-12-2017

2e Vaststellen van de notulen ALV d.d. 01-06-2018.

6. Jaarverslag seizoen 2017-2018.

7.. Financieel jaarverslag boekjaar 2017-2018. (penningmeester met ondersteuning)

– Vereniging

– Kantine

8. Verslag van kascommissie bestaande uit ;

Stefan Kruizenga en Henk Niewijk. Reserve Baukje Zijlstra

9. Verkiezing van kascommissie

Pauze:

10. a.. Begrotingen seizoen 2018 -2019. (penningmeester met ondersteuning)

– Vereniging

– Kantine

b. Vaststellen contributie 2018 – 2019.

Vaststellen lidmaatschap Donateurs 2018-2019.

12. Benoeming bestuursleden ;

– Periodiek aftredend en herkiesbaar: Henk Dijkstra.

– Eventueel nieuwe kandidaten bestuur.

Kandidaten kunnen zich opgeven via de secretaris van RZB.

13. Benoeming Commissieleden;

Kantine ; Voor deze taak zoeken wij mensen om de commissie te ondersteunen bij hun taken.

Onderhoud; Mensen om onze velden en gebouwen in optimale staat te houden.

14. Rondvraag

15. Sluiting

Namens het bestuur van Rood Zwart Baflo

Secretaris J. Clevering