04-01-2020

Aan de leden van Rood Zwart Baflo.

Extra Algemene ledenvergadering van Rood Zwart Baflo op zaterdag 4 Januari 2020.

Het bestuur van vv Rood Zwart Baflo wil u graag uitnodigen voor een extra Algemene ledenvergadering.

Tijdens deze vergadering is het voorstel vanuit het bestuur om Jolanda Bolhuis lid te laten worden van het bestuur.

Daarvoor is een Algemene leden vergadering voor nodig.

Dit voorgesteld besluit moet bekrachtig worden door de leden van Rood Zwart Baflo.

Aanvang ± 18.30 uur en wordt gehouden in het clubhuis van de vereniging.

Agenda:

1. Opening.

2. Benoeming bestuurslid.

Het bestuur stelt voor om Jolanda Bolhuis in het bestuur te benoemen.

Tegen kandidaten kunnen zich opgeven via de secretaris van RZB.

Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, Te ondertekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

3. Sluiting

Namens het bestuur van Rood Zwart Baflo

Secretaris J. Cleveringa