Uitnodiging algemene ledenvergadering

                                        

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Rood Zwart op vrijdag 5– 11– 2021.

Aanvang 19.30 uur en wordt gehouden in het clubhuis van de vereniging.

Voorafgaand aan de ALV liggen vanaf 19.30 uur : Agenda  ALV:  8-10-2021,  de notulen van ALV d.d. 25-6-2021 en financiële stukken 2020-2021 en aangepastebegroting 2021-2022 ter inzage in het clubhuis.

Voor diegene die de stukken eerder ter inzagen willen hebben kunnen dit kenbaar maken via de mail.

 

Agenda:

1. Opening.

2Vaststellen agenda.

3.​ Mededelingen.

4.​ Ingekomen stukken.

5.​ Vaststellen van de notulen  ALV d.d. 25-6-2021

6.​ Jaarverslag  seizoen 2020-2021.

7.​  Financieel  jaarverslag boekjaar 2020-2021. (penningmeester met ondersteuning)

   – Vereniging

  – Kantine                                              

8.​ Verslag van kascommissie  bestaande uit ;

 Willen Jan Rispens  en Marian Eikelenstam

Res.: Rob Tigchelaar

9.​ Benoeming nieuw (res) lid voor de kascommissie

Willen Jan Rispens treed af:  Rob Tigchelaar treed toe tot de kascommissie,

Pauze:

10. Aangepaste begrotingen  seizoen 2021 -2022. (penningmeester met ondersteuning) 

– Vereniging

– Kantine

11.​ Benoeming bestuursleden.

–  Periodiek aftredend COR Schierbeek, Harma Schierbeek en Jan Stavenga

–  Cor Schierbeek is herkiesbaar.

–  Jan Stavenga en Harma Schierbeek zijn niet herkiesbaar

–  Cor Schierbeek neemt het penningmeesterschap over van de huidige penningmeester.

–  Benoeming in functie. (penningmeester) Cor

Benoeming nieuw bestuurslid.

–  Het bestuur draagt Marjollijn van de Meide voor om plaatst te nemen in het bestuur.

              Tegen kandidaten kunnen zich opgeven via de secretaris van RZB.                   

Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, Te ondertekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

13.          Rondvraag

14.          Sluiting

Namens het bestuur van Rood Zwart Baflo

Secretaris J. Cleveringa