Voetbalclubs teleurgesteld door gemeente

Voetbalclubs ernstig teleurgesteld in de gemeente Het Hogeland.

De 18 voetbalclubs in de gemeente Het Hogeland zijn ernstig teleurgesteld in de gemeente Het Hogeland doordat ze haar afspraken niet nakomt.

Na de herindeling en de totstandkoming van de gemeente Het Hogeland heeft het dik 3 jaren geduurd voordat de gemeente een begin heeft gemaakt met de harmonisering van de sporttarieven. De gemeente is daarna echter blijven steken in enkel het vaststellen van de tarieven van de huur van de sportaccommodaties maar heeft verder geen werk gemaakt van de voorwaarden waaronder huur en verhuur van deze accomodaties plaats vinden. De voetbalverenigingen weten niet welke tegenprestatie er door de gemeente wordt geleverd, en dat is natuurlijk wel heel bijzonder. De verenigingen hebben daarom bezwaar aangetekend tegen deze beslissing van de gemeente Het Hogeland. Deze bezwaren zijn door de gemeente van tafel geveegd omdat de gemeente van mening is dat geen bezwaar mogelijk is tegen dit besluit.

De voetbalverenigingen hebben op eigen verzoek op 29 november 2021 een overleg gehad met toenmalig wethouder de Vries en twee beleidsmedewerkers van de gemeente Het Hogeland. Naar de mening van de voetbalverenigingen is dat een goed gesprek geweest waarin we hebben afgesproken over de communicatie tussen de clubs en de gemeente, de harmonisatie van de sporttarieven en de bijbehorende rechten en plichten van zowel de gemeente als de clubs, het ingediende bezwaar tegen de harmonisatie, het gebruik van de landelijke regeling compensatie huur van de sportaccommodaties eb de sportvisie. In dit gesprek zijn een aantal afspraken gemaakt.

Naar aanleiding van dit gesprek heeft de gemeente wel gereageerd op de afspraak om een communicatiematrix op te stellen, een reactie op het bezwaar tegen de harmonisatie te geven en de tegemoetkoming in het kader van de landelijke regeling toe te passen.

Echter op het belangrijkste onderwerp van ons gesprek, namelijk de rechten en plichten met betrekking to huur van de sportaccommodaties (huurcontract) hebben we taal noch teken van de gemeente vernomen.

In het raadsoverleg van 19 januari 2022 heeft Arjen Fledderman als vertegenwoordiger van de 18 verenigde voetbalclubs ingesproken en aandacht gevraagd voor het probleem van het ontbreken van een huurcontract. Tot onze verbazing heeft dit onderwerp de gemeenteraad ongeveer een uur bezig gehouden waarin het in de hoofdzaak ging om de slechte communicatie van de gemeente Het Hogeland met de voetbalverenigingen maar waar geen oplossing werd gegeven voor het ontbreken van een huurcontract.

Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en hebben de clubs nog steeds niet gehoord. De clubs worden daardoor in ernstige problemen gebracht omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn. De clubs zien dat in een aantal gevallen het onderhoud en de kwaliteit van met name de velden behoorlijk achteruit gaat. Ook ander onderhoud laat te wensen over. Daarnaast lopen de privatiseringscontracten van de clubs uit de voormalige gemeente Winsum op 1 juli 2022 af.

De clubs weten nu wel wat de tarieven van huur zijn, maar weten dus niet welk onderhoud de gemeente aan de accommodaties gaat plegen. De verenigingen kunnen niet inschatten hoe hoof de bijkomende kosten gaan worden. En dat in een tijd waarin de kosten door de stijging van allerlei sajet significant omhoog gaan.. Het is voor de clubs daarom heel lastig om een goede begroting te maken. Daar komt nog bij dat de clubs met privatiseringscontracten ook moeten weten waar ze aan toe zijn, want die clubs hebben voor het onderhoud cq het benodigde materiaal ook contacten lopen.

Natuurlijk hebben wij de gemeente gevraagd om zo spoedig mogelijk met ons in gesprek te komen om samen de problemen op te lossen. De voetbalclubs hebben daarvoor een werkgroep in het leven geroepen die de 18 clubs vertegenwoordigd. Dat maakt de communicatie voor de gemeente met de clubs naar onze mening al een stuk gemakkelijker. Helaas heeft dat tot op heden geen resultaat opgeleverd ondanks herhaalde verzoeken aan het adres van de gemeente en eerdere constateringen bij de gemeente dat op het gebied van communicatie verbeteringen nodig zijn.