Uitnodiging algemene ledenvergadering 25 november 2022

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Rood Zwart op
Vrijdag 25 – 11 – 20 22.
Aanvang 19.30 uur en wordt gehouden in het clubhuis van de vereniging.
Voorafgaand aan de ALV liggen vanaf 19. 00 uur : Agenda ALV: 25 – 11 – 20 22 , de notulen van ALV
d.d. 15 – 7 – 20 22 , het jaarverslag RZB seizoen 2021–2022 , jaarverslag 2021-2022 kantine, jaarverslag
SJO 2021-2022 en de financiële stukken 2021-2022.
Voor diegene die de stukken eerder ter inzagen willen hebben kunnen dit kenbaar maken via de mail
naar de secretaris.
Agenda:
1 . Opening.
2 . Vaststellen agenda.
3 . Mededelingen.
4 . Ingekomen stukken.
5 . Vaststellen van de notulen ALV d.d. 15 – 7 – 2022
6 . Jaarverslag seizoen 2021-2022 RZB:
7 . Jaarverslag seizoen 2021-2022 kantine
8 . Jaarverslag seizoen 2021-2022 SJO
9. Financieel jaarverslag boekjaar 2021-2022. (penningmeester met ondersteuning)
– Vereniging
– Kantine
10. Verslag van kascommissie bestaande uit ;
Rob Tigchelaar en Marian Eikelenstam.
Reserve: Anouk Smit.
11. Benoeming nieuw (res) lid voor de kascommissie;
Marian Eikelenstam treed af als kascommissielid en Anouk Smit treed toe tot de
kascommissie.
Benoeming reservelid kascommissie.
Pauze:
12. Investering kleedkamers en berging/garage.
Het bestuur stelt aan de leden voor, om een extra lening aan te gaan van € 15000 voor
afronding van de Units. Onder voorbehoud aanvraag Dorpsbudgetten beschikbare toezegging
gemeente Het Hogeland.
13 .Benoeming bestuursleden;
– Periodiek 2022 Jacob Cleveringa. Aftredend en niet herkiesbaar
– Periodiek 2022 Pieter Buma. Aftredend en herkiesbaar

Het bestuur draagt  Joram Sportel voor om toe te treden tot het bestuur.

14. Rondvraag.
15. Sluiting.
Namens het bestuur van Rood Zwart Baflo
Secretaris J. Cleveringa
Attentie: Een ALV is een vergadering waar leden zich kunnen uitspreken tegen het gevoerde beleid
van het bestuur. Een ALV is het hoogste orgaan van een vereniging. Daar kunnen leden zich
uitspreken en besluiten nemen die bindend zijn voor het bestuur.
DUS komt Allen.
Na de vergadering zal Henk de Haan oud profvoetballer komen broezen.